top of page

סיור בכנסת

תלמידי מועצת התלמידים הבית ספרי יצאו לסיור בכנסת. התלמידים למדו על תפקידי חברי הכנסת על הקשר בין נבחרי הציבור לאזרחים אשר בחרו בהם ועל חשיבותה של הדמוקרטיה. סיור זה הוא חלק ממכלול פעילויות המועצה שמפעילה בבית הספר ימי שיא והפעלות. התלמידים שנבחרו לפרויקט זוכים לפעילויות שונות אשר עוסקות במנהיגות. את הפרויקט מרכזת אודליה, הרכזת החברתית ומלווה אותו רווית התרפיסטית.

bottom of page