top of page

בית הספר מצטיין מחוז דרום

בית הספר זכה להיות אחד מאחד עשרה מוסדות חינוך במחוז דרום שזכו להיות מצטייני המחוז לשנת הלימודים תש"ף. מנהל מחוז דרום מר רם זהבי שבישר על זכיית בית הספר בפרס החינוך המחוזי הביע הערכה עצומה לכלל העבודה הבית ספרית, לעבודה המערכתית ותחושת המוגנות, הטיפול והלמידה המתקיימים בבית הספר.

מר זהבי הוסיף ואמר: "בית ספרכם מהווה מודל השראה לקיומה של מסגרת חינוכית שיש בה חינוך וטיפול, הפועלים באופן הדדי והדוק וצוותים ואנשי חינוך הבאים לבקר משתאים לנוכח מודל עבודה זה, אתם מהווים מורה נבוכים להורים ולצוותים בעתות קושי ומשבר ואתם מאפשרים שוויון הזדמנויות לתלמידכם הן בבית הספר והן ביציאה לחיים עצמאיים ועל פניכם ישנה ארשת של צניעות ענווה וכבוד".

bottom of page