top of page

גדנ"ע 2018

ארבעת הכיתות הבוגרות בבית הספר יצאו לשבוע גדנ"ע בבסיס חיל החינוך בשדה בוקר. במסגרת הגדנ"ע עברו התלמידים שיעורי שדאות, מסדרים צבאיים, גיבושון קצר, מורשת קרב וביקרו בקברו של דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של המדינה.

המפקדות שמו דגש על ערכי "רוח צה"ל", אחריות, משמעת ורעות. פעילות זאת משתלבת עם חמישה פרויקטים מרכזיים של הכנה לצבא שנעשים בליווי ובתמיכה של עמותת "גדולים במדים", העוסקת בשילוב אוכלוסיות מגוונות בצה"ל. הפרויקטים נותנים מענה הן לתלמידים שמועמדים לשירות רגיל, הן לתלמידים שעתידים להתנדב לשירות צבאי, והן לתלמידים שזו להם חוויית השירות היחידה שיחוו.

אנו בבית הספר רואים בקשר עם הצבא נדבך מרכזי בתכנית הלימוד של התלמידים הבוגרים, הן מתוך תפיסת עולם ציונית ערכית והן מתוך הבנה כי התנדבות שבועית בצה"ל (תלמידי בית הספר מתנדבים פעמיים בשבוע בבסיס חצרים) מקנה לתלמידים כישורי חיים והכנה לחיים עצמאיים בצורה עוצמתית יותר מאשר למידה תאורטית בכיתה. תלמידינו חזרו עייפים אך מרוצים וארבעה מתוכם זכו להיות מצטיינים צוותים ואף מחלקתיים.

bottom of page