top of page

ביקור מועצת התלמידים בכנסת

תלמידי מועצת התלמידים, בליווי אודליה, הרכזת החברתית של בית הספר יצאו לסיור לימודי בכנסת ישראל. התלמידים ביקרו בוועדות השונות ובאולם המליאה ולמדו על דרכי העבודה של הכנסת ועל כללי המשחק הדמוקרטיים.

מועצת התלמידים הבית ספרית מסייעת בהפעלת ימי שיא, מפעילה את בית הקפה הבית ספרי ומייצגת את התלמידים למול הצוות וההנהלה.

bottom of page