top of page

מסע לפולין

גם השנה, יצאו תלמידים מהשכבה הבוגרת למסע לפולין במסגרת משלחת של כלל בתי הספר של רשת בתי הספר "בית אקשטיין".

שישה תלמידים בליווי מורה יצאו למסע בין שמונה ימים בפולין. במסגרת המסע התלמידים ביקרו במחנות ההשמדה: אושוויץ, בירקנאו, מידאנק וטרבלינקה. שמעו את העדות של מר משה הופמן, שסיפר כיצד משפחה פולנית החביאה את משפחתו בעליית גג במשך השואה וביקרו בערים קרקוב וורשה שם למדו על חיי היהודים לפני ובזמן השואה.

המשלחת השנה הייתה בסימן התפתחות אישית. אנו רואים ביציאה למסע נדבך חשוב בהכרות של התלמידים עם פרק חשוב ומשמעותי בתולדות עמנו ובצד זה אנו רואים חשיבות ביציאה למסע המשמעותי הזה כחלק מההכנה של התלמידים ליציאה לחיים עצמאיים.

bottom of page