top of page

זרקור לתחום הטיפולי

הצוות הטיפולי מורכב מ- 12 מטפלות בתחומי האומנות, הדרמה, הביבליותרפיה והתנועה, עובדת סוציאלית, יועצת, פסיכולוג ופסיכיאטרית.

הצוות הטיפולי נותן מענה קבוצתי ופרטני לתלמידים וייעוץ לצוות החינוכי.

הצוות נמצא בקשר מתמיד, ומקיים היוועצויות קבועות עם הצוות החינוכי ובתהליך משותף מנתחים ומבינים את קשייו וצרכיו של התלמיד ושל הכיתה ובונים מענים המשלבים את תחום החינוך והטיפול (מתקיימת פגישה שבועית של הצוות המטפל בכיתה עם הצוות החינוכי).

הצוות הטיפולי והחינוכי פוגש את הורי התלמידים באופן שוטף להדרכות הורים קבועות, ובנוסף מתקיים קשר גם עם אותם ההורים שמתקשים להגיע למפגשים המסודרים. תהליך דומה מתרחש בין הצוות הטיפולי של ביה"ס לצוות הטיפולי בפנימיות.

ביה"ס רואה חשיבות גדולה בהידוק הקשר בין הצוותים החינוכיים והטיפוליים בתוך ביה"ס, ועל כן מתקיימות הדרכות ולמידה משותפות, תכניות התמיכה נכתבות ביחד, וכן השותפות בישיבות הפדגוגיות, נעשות היוועצויות משותפות והדרכות עם פסיכולוג ופסיכיאטרית בית הספר.

bottom of page