top of page

של״ח- סדנת "מכלול נופאדם"

במקצוע השל"ח מתקיים שילוב ייחודי בין הלמידה הפרונטלית לבין הלמידה בשדה


כאשר אנו יוצאים מחוץ לכיתה אנו שוזרים את סגנונות הלמידה יחד.


כחלק מהלמידה הפרונטלית התלמידים לומדים את סדנת "מכלול נופאדם" שבה אנו מנתחים את הנוף העומד למולנו, מהם מרכיביו, הייחודיות שבו ורואים את הקשר הקיים מבריאת העולם ועד היום.


את הנוף אנו מחלקים לשלושה רבדים:


*הרובד הפיזי*- קרקרע, אקלים, תבליט, מים ומסלע.

*הרובד הביוטי*- בעלי חיים וצמחין בסביבתם הטבעית.

*הרובד האנושי*- האדם בעבר והאדם בהווה.


בעקבות למידה זו התלמידים נדרשו לצלם תמונת נוף הכוללת בתוכה את שלושת הרבדים ולאחר מכן לנתח את התמונה. כך באים לידי ביטוי ערך האחריות וגם הידע הנלמד בכיתה.


התוצאות לפניכם. ☺️


תודה לאוריאל בן ברוך המורה שלנו למקצוע של״ח על למידה חווייתית


bottom of page