top of page

צומחים ביחד

פרויקט גינון בכיתה של רבקה ושירן מטרת הפרויקט, לאפשר לתלמידים לבטא את יכולותיהם במרחבים חוץ כיתתיים, תוך כדי למידה דיפרנציאלית, שיתוף פעולה ועבודת צוות.

לצוות החינוכי מאפשר המתחם להיחשף לנקודות חוזק נוספות אצל התלמידים.

הגינה מאפשרת למידת חקר וחיבור לתכניות הלימודים הרלוונטיות, לדוגמה גיאוגרפיה, חקלאות ועוד.

הגינה מכילה צמחי נוי, עצי פרי וצמחי תבלין, שגודלו ע"י התלמידים תוך כדי כך שהם מתנסים

בעבודת צוות, עבודת האדמה- שתילה, זריעה, והשבחת הקרקע.

לקיחת תפקיד וביצועו.

העבודה בגינה מביאה לעליה בתחושת מסוגלות, הערכה עצמית ורווחה כללית, בעזרת תנועה, רב

חושיות, יציאה לאויר הפתוח והפעלת השרירים והגוף.bottom of page