top of page

פעילות העברת שרביט

במרכז הלמידה היום בבית הספר

עסקנו בהעברת השרביט בין משה לרבנו ליהושוע בהכנסת בני ישראל לארץ ישראל.

עסקנו בקושי של משה שעשה את המסע המפרך עם עם ישראל במדבר במשך 40 שנה ולבסוך לא להיכנס לארץ.

יודעים אנו שמשה קיבל זאת באהבה והעביר למשה את ההנהגה באהבה גדולה.

במרוץ השליחים ששיחקנו ברחבי בית הספר מסרנו את השרביט בין אחד לשני וכך סימלנו את ההמשכיות של הפעולה והעברת המשימה בין אחד לשני וכך צלחנו את המשימה באופן הנכון ביותר.


שבת שלום


bottom of page