top of page

משפטי העצמה

מיומנה של מועצת התלמידים שלנו במסגרת הימים בו עסקו ביום הוקרה לצוותי בית הספר, תלמידי מועצת תלמידים, עסקו בשאלה מעניינת שהופנתה לתלמידי ביה"ס ״איזה משפט איש צוות אמר לכם שחיזק אתכם?"

התלמידים כתבו משפטים נפלאים שאותם תלינו באולם ביה"ס. בהתחלה הכינו דף וחלוקתו בכיתות ובו התלמידים מאחלים ברכה לאיש צוות שהם מעריכים.

אלן המשפטים שבחרו תלמידי בית הספר שלנו


bottom of page