top of page

משחק ספורטיבי מורים נגד תלמידים

בבית הספר התקיים השבוע משחק ספורטיבי בית המורים לתלמידים לפי השכבות השונות ולפי מתווה אורחות החיים של משרד החינוך. התלמידים והמורים התמודדו במשחק כדור רשת. התלמידים והצוות הראו רוח ספורטיבית וביצועים מרשימים.


bottom of page