top of page

מוגנות ברשת

היום התקיימה פעילות שיא בנושא מוגנות ברשת.

בחודש הנוכחי אנחנו משוחחים בכיתות בנושא זה, מעלים דילמות מחיי היום יום ולומדים על התנהגות נבונה ברשת.


בפעילות שיא השכבתית התייחסנו לנושא מההיבט של החוק.


התחלקנו לקבוצות עבודה, ביררנו את עיקרי החוק לפי חלוקה לקטגוריות השונות והצגנו דוגמאות למקרים שונים שאליהם מתייחס החוק.


היה לנו מעניין ומעשיר!


bottom of page