top of page

יום שדה בנושא ערבות הדדית וחג הסוכות

כחלק מתכנית של"ח המתקיימת בביה"ס מזה כשנה שנייה החלטנו להרים יום שדה לכלל ביה"ס בנושא ערבות הדדית נוסח קורונה.

אז מה היה לנו???

אירוח של מורים לשל"ח ממחוז דרום.

תחנות ODT לגיבוש ויצירת ערבות הדדית.

תחנת בניית סוכה ואבעת המינים.

וכמובן כמו בשל"ח ותחנה שיש רק במקצוע הזה, בניית אוהל סיירים ולמידת קשירות.

במהלך יום זה התלמידים חולקו לשני קפסולות, האחת שהיא השכבה הצעירה נהנתה מבוקר של ביחד, משחקי גיבוש ולמידה עתידית. לאחר מכן הגיעה הקפסולה השנייה של השכבה הבוגרת שאף הם זכו להתגבש ולהנות יחד.

תלמידי בית אקשטיין הם העומדים בחזית ושום קורונה, נגיף לא יעמדו בדרכנו מלהתגבש ולהנות יחד לנוכח תקופה זו וכמובן אנחנו תלמידים מצטיינים ויחד עם ההנאה שמרנו על ההנחיות. (אוריאל בן ברוך- מורה לשל"ח)bottom of page