top of page

יום למידה חווייתי במתחם בטיחות בדרכים

יום מגניב ובטוח היה לתלמידי השכבה הצעירה

🚦🚦🚦🚦🚦🚦🚦🚦🚦

היום הגיעו התלמידים למתחם בטיחות בדרכים בבאר שבע

🚧🚧🚧🚧🚧🚧🚧🚧🚧

ייחודם של מרכזי ההדרכה לבטיחות בדרכים, על פני הלמידה בבתי הספר, הוא במגרש המדמה את מרחב התנועה האמיתי המאפשר לתלמידים להתנסות במרחב התנועה בתנאים מבוקרים, וללמוד תוך כדי התנסות במצבים הקרובים למצבי אמת.


ייחודם של מרכזי ההדרכה, הוא במגרש המדמה את מרחב התנועה האמיתי המאפשר לתלמידים להתנסות וללמוד תוך כדי התנסות במצבים הקרובים למצבי אמת אך בתנאים מבוקרים.

bottom of page