top of page

יום הוקרה לפצועי צה״ל ופעולות איבה תשפ״ב

שיחה עם פצוע צה"ל ויושב ראש ארגון נכי צהל בדרום לתלמידי השכבה הבוגרת כחלק מציון ימי ההוקרה לפצועי צה"ל ופעולות האיבה


להמשך למידה נרחבת בנושא ניתן להכנס לאתר

https://honorday.co.il/bottom of page