top of page

Ted- הנואם הצעיר

חודש המודעות לחומרים מסוכנים, סמים ואלכוהול.


כחלק מפרויקט Ted הנואם

הצעיר

בהובלת המחנכת רבקה.

עברו תלמידיה בין הכיתות השונות והעבירו הרצאה מעניינת בנושא החודש: הימנעות משימוש באלכוהול וסמים.


כל זאת לאחר שלמדו בכיתתם על הנושא כחלק משיעורי כישורי חיים והכינו יחד מצגת הסבר.


הן התלמידים המלמדים והן הלומדים שיתפו פעולה ונהנו ללמוד ולהחכים זה מזה.

ולנואמים הצעירים ניתנה הבמה להביע את עצמם ולהיות מרצים ומורים ליום אחד.

bottom of page