top of page

המוטוריקה העדינה - אבן יסוד התפתחותיתמה הקשר בין עבודה לאחיזת עיפרון באופן נכון?

גזירה?

השחלת חרוזים?

אחיזה בפינצטה?

הדבקה?


כל הפעולות הללו קשורות למיומנויות הבסיסיות שנרכשות.


איתור מוקדם ככל שניתן בתפקודים המוטוריים.

כאשר ילדים מציגים קושי בביצוע מטלות היומיום, הבעיות עלולות להשפיע על הדימוי העצמי שלהם.

כבר בשנת החיים הראשונה לחיי הילד,ומשפיעה על כל הפעולות היומיומיות במהלך חייו.


תודה לצוות הכיתה הנהדר ציון ומירב לדליה דרעי - מאבחנת דידקטית המלווה את הכיתה בפרויקט זה


bottom of page