top of page
תקנון בית הספר

הכללים נועדו על מנת לאפשר חיים נעימים בטוחים ומלמדים בבית הספר, ובכדי להגן על התלמידים ועל הסביבה מפני פגיעה מכל סוג שהוא, ולכן: הצוות, התלמידים וכל אדם שנכנס לביה"ס נדרשים להקפיד על ביצועם.

​​

 • חובה לכבד את הצוות החינוכי של הכיתה ואת כל צוות בית הספר ולפעול לפי הוראותיהם.

 • חלה חובה לעמוד ולהשתתף בכל סדר היו הבית ספרי.

 • חל איסור להתנהג באלימות פיזית ומילולית (כמו קללות, הצקות, הטרדות מיניות, משחקי ידיים וכדומה). אסור לפגוע ברכוש של אחרים או ברכוש בית הספר.

 • חל איסור על תלמידי בית הספר לעשות פעילויות שפוגעות בגופם או בבריאותם כמו: עישון, אלכוהול וחתכי גוף.

 • חל איסור על יציאה משטח בית הספר בכל שעות הלימוד. חוץ מפעילויות חינוכיות המאושרות ובליווי הצוות.

 • חובה על התלמידים לשמור על הופעה המכבדת את עצמם את גופם ואת הסביבה. (בגדים שאינם חושפים מעבר לכתף, חזה, בטן וברכיים) כמו כן אי אפשר להגיע לבית הספר עם כפכפי אצבע.

 • חובה לשמור ולכבד את מרחב גופו ופרטיותו של כל ילד בבית הספר ואסור לנגוע נגיעות מיניות, בהסכמה או שלא בהסכמה.

 • חל איסור חמור וחד משמעי להתייחד עם אדם נוסף במקומות נסתרים, בחדרי שירותי או בכל שטח בית הספר.

 • טלפונים:

 • .שכבה בוגרת: פלאפונים יינתנו למחנך ויוחזרו בהפסקות בלבד

 • .שכבה צעירה: הפלאפונים ישמרו אצל מחנך הכתה לאורך כל היו ויוחזרו בסופו

 • חובה על-פי חוק ועל-פי כללי בית הספר לדווח מיד לצוות החינוכי על כל פגיעה באחד מהתלמידים, בין שהיא נעשתה כלפיך ובין שהיא נעשתה כלפי מישהו אחר.

bottom of page